Vabimo vas k sodelovanju na

VII.  mednarodnem kongresu dijaških domov Slovenije

Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in s Skupnostjo dijaških domov, organizira VII. mednarodni strokovni kongres z naslovom:

»Izzivi vzgoje v globalni družbi«

Kongres bo potekal 25. in 26. marca 2021 v prostorih Dijaškega doma Tabor, Kotnikova ulica 4, Ljubljana.  na spletu, preko aplikacije ZOOM.

Mednarodni kongres je strokovno srečanje, namenjeno strokovnim delavcem dijaških domov, osnovnih in srednjih šol, vzgojnih in prevzgojnih ustanov, univerz, ustanov za izobraževanje odraslih, centrov za socialno delo, svetovalnih centrov, nevladnih organizacij, zdravstvenih in drugih ustanov, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, ali so kakorkoli povezane s tem področjem. Cilji kongresa so usmerjeni k strokovnemu izpopolnjevanju, izmenjavi mnenj, spoznanj znotraj in izven stroke ter utrjevanju strokovne identitete vzgojiteljev dijaških domov in drugih strokovnih delavcev.

K sodelovanju vabimo tudi strokovnjake iz drugih držav, saj želimo naša spoznanja širiti tudi izven naših meja in pridobivati spoznanja tujih strokovnjakov.

Prispevki bodo predstavljeni v šestih sekcijah:

 1. Etos, integriteta, kompetence in avtonomija v vzgojnem delu
 2. Dijaški domovi včeraj, danes, jutri
 3. Vodenje in management v vzgoji in izobraževanju
 4. Kulturne, športne in druge prostočasne dejavnosti
 5. Soočanje mladih z izzivi sodobne družbe
 6. Sekcija mladih

Na kratko o sekcijah:

 1. Etos, integriteta, kompetence in avtonomija v vzgojnem delu

V sekciji želimo z različnih vidikov osvetliti  etos, integriteto in kompetence strokovnega delavca znotraj vzgojno-izobraževalnega prostora. Katera so področja, na katerih si mora učitelj/vzgojitelj pridobiti čim več kompetenc – področje komunikacije, odnosov, poučevanja, organizacije, vodenja…? Zanima nas, kako si razlagamo avtonomijo dijaškega doma, šole, institucije in avtonomijo učitelja/vzgojitelja ter kaj naj bi to pomenilo v praksi. Kako se etika in avtonomija odražata v šolski/domski kulturi in klimi ter kdo vse je odgovoren za zagotavljanje etike, integritete, kompetentnosti in avtonomije v vzgoji in izobraževanju? Kaj lahko storimo, da zagotovimo prepletenost vzgoje za vrednote z vzgojnim načrtom in dimenzijami celotne osebnosti? Teoretična izhodišča, izkušnje, pobude, ideje…

 1. Dijaški domovi včeraj, danes, jutri

V tej sekciji bomo skupaj razmišljali, reflektirali, analizirali ter evalvirali življenje in delo v dijaških domovih v naši preteklosti, v naši sedanjosti in tudi o tem, kaj nas čaka v prihodnosti. Naša razmišljanja se bodo dotaknila teorij, trendov, načel, vrednot in konceptov pedagoške prakse, ki so ključno vplivali na razvoj in delovanje dijaških domov. Pedagoški proces se odvija na medosebnem nivoju odnosa in zaupanja. Dotaknili se bomo tudi vidikov dodane vrednosti in primerov dobre prakse, ki jo dijaški domovi prinašajo s svojim družbenim prispevkom na nacionalni in globalni ravni. Znanstveno raziskovanje na področju dijaških domov nam pomaga, da lahko ozaveščamo, kje se trenutno nahajamo, da lahko lažje načrtujemo za prihodnost. Pri  promociji dijaških domov igrajo pomembno vlogo tudi mediji in politični odločevalci. Smernice trajnostnega razvoja spodbujajo pedagoške delavce in mladostnike, ki so nam zaupani, da ohranjamo spoštovanje in dostojanstvo do sočloveka in vsega, kar nas obdaja.

 1. Vodenje in management v vzgoji in izobraževanju

Kot dober vodja mora ravnatelj obvladati precej različnih znanj, kar seveda v eni osebi ni mogoče. Zato je nujno sodelovalno vodenje, ki spodbuja strokovno sodelovanje in vključevanje vseh zaposlenih v razprave in odločanje o pomembnih vprašanjih. Pomembna je tudi skrb za osebni razvoj in profesionalno učenje vodij ter nenehno preverjanje in vrednotenje lastnega dela, prenos dobrih praks, sprejemanje novih konceptov vodenja in nenazadnje spreminjanje sistema organiziranja in delovanja vzgojno izobraževalnih zavodov.

Za razpravo v tej sekciji predlagamo naslednje teme: Kaj pomeni strokovni in profesionalni pristop v sodobnem dijaškem domu? Management in asertivni pristop vodenja v dijaških domovih. Dodana vrednost vzgojiteljev seniorjev 50+. Ravnatelj učinkovito upravlja zavod. Ravnatelj sodeluje z okoljem. Ravnatelj vodi razvoj vzgojno-izobraževalnega zavoda ter je odgovoren za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Drugo.

 1. Kulturne, športne in druge prostočasne dejavnosti

Umetnostne in športne dejavnosti so že od nekdaj pomembna področja delovanja v vzgoji in izobraževanju. Vsi, šole, zavodi, še posebej pa dijaški domovi, posvečamo veliko pozornosti prostočasnim dejavnostim. V to sekcijo želimo vključiti dejavnosti ali projekte, primere dobre prakse, cilje…, ki pripomorejo h kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa mladih ter obenem krepijo naše medsebojne vezi. Kakšni so učinki teh dejavnosti, kako smo jih zasnovali, izvajali, kaj bi v prihodnje lahko še izboljšali… so smernice za našo medsebojno diskusijo in pridobivanje novih navdihov za prihodnje delo.

 1. Soočanje mladih z izzivi sodobne družbe

Pri svojem delu se pedagoški delavci srečujemo z med seboj zelo različnimi posamezniki. Medtem ko nekateri brez težav opravljajo vse razvojne in delovne naloge, ki jih prinaša njihov vsakdan, imajo drugi nemalo težav pri tem. Kako pa ob njih delujemo mi, strokovni delavci? Katere so naše prizme, skozi katere gledamo na mlade in njihove težave? Kako jih vidimo kot (ne)aktivne udeležence družbe? Prepoznavamo nekonstruktivna vedenja in njihove posledice? Katere metode so tiste, ki nam pomagajo, da se čutimo učinkovite?

V tej sekciji odpiramo prostor za vse težave mladih (in posledično nas, strokovnih delavcev), s katerimi se soočamo, kako jih rešujemo in kako bi se lahko v prihodnje uspešneje soočali z njimi. Delimo medsebojne izkušnje, primere dobrih praks in se navdihujemo za nove pristope in poglede. Razbijamo predsodke in sprejemamo različnost. Odzivamo se na aktualno družbeno dogajanje in podajamo svoja mnenja in rešitve za aktivnejšo vlogo nas samih in posledično tudi mladih.

 1. Sekcija mladih

Bivanje v dijaškem domu skozi oči dijakov. V sekciji sodelujejo srednješolci, ki bivajo v dijaškem domu. Športne dejavnosti, kulturni projekti, družbeno humanitarne akcije in druge prostočasne dejavnosti v dijaškem domu ali doživljanje bivanja v dijaškem domu oz. lastne izkušnje biti mlad v današnjem času so le nekatere ideje, ki bi jih lahko predstavili. Prispevek je lahko delo enega dijaka ali skupine, ki šteje največ tri dijake. Temo predstavijo na svoj način: s plakatom, PPT, video … Za predstavitev imajo na voljo deset minut. Dijaki za svoje sodelovanje na kongresu dobijo potrdilo o sodelovanju. Mentor (največ dva mentorja na en prispevek) lahko tudi sam ali skupaj z dijaki pripravi pisni prispevek (članek), ki ustreza splošnim smernicam za prispevke na kongresu. Mentorji za svoje delo dobijo potrdilo. Glede na pretekle izkušnje je sodelovanje na kongresu za dijake in vzgojitelje zelo poučno in povezujoče.

Splošne informacije: 

Uradni jezik kongresa je slovenščina, delovni jeziki so angleščina, hrvaščina in srbščina.

Vse aktualne informacije v zvezi s kongresom bomo objavljali na spletni strani društva. Dodatne informacije so na voljo preko elektronskega naslova kongres@dvdds.si.

Ljubljana, 22. junij 2020

 

Oznake: