NAVODILA AVTORJEM ZA PRIPRAVO IN PREDSTAVITEV PRISPEVKOV

ZA VIII. MEDNARODNI KONGRES DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE 2024

VRSTA PRISPEVKA

Strokovni prispevek je predstavitev že znanega, s tem da je poudarek na uporabnosti rezultatov izvirnih raziskav in širjenju znanja, zahtevnost besedila pa je prilagojena potrebam uporabnikov in bralcev publikacije, v kateri je objavljen. V njem so lahko predstavljeni tudi konkretni primeri iz prakse, podkrepljeni s teoretičnimi premisami. Pri predstavitvi konkretnih primerov je zaželeno, da avtorji sledijo smernicam: ime projekta, čas izvajanja projekta, glavni namen, cilji, metode, opis projekta, kaj so udeleženci in izvajalci pridobili (pridobljene kompetence), v čem je projekt inovativen, predlogi za izboljšavo v prihodnje.

Znanstveni prispevek (teoretsko-primerjalni oz. raziskovalni in empirični) je najpogosteje pregled najnovejših del o določenem predmetnem področju, del posameznega raziskovalca ali skupine raziskovalcev z namenom povzemati, analizirati, ovrednotiti ali sintetizirati informacije, ki so bile že objavljene. Prinaša nove sinteze, nove ideje in teorije, ki vključujejo rezultate lastnega raziskovanja avtorja.

Priporočilo: Raziskovalni prispevki naj praviloma obsegajo poglavja: Uvod (ozadje), Namen dela, (Zasnova in) Metode, Izsledki (Rezultati/Spoznanja), Razprava in Zaključek.

DOLŽINA IN OBLIKA PRISPEVKA

Prispevki naj bodo jezikovno urejeni in lektorirani.

Znanstveni članki naj obsegajo do 10 strani (pribl. 20.000 znakov brez presledkov), strokovni do 5 strani (pribl. 10.000 znakov brez presledkov).

Pri pripravi prispevka sledite oblikovnim smernicam:

 • Word format .doc ali .docx,
 • pisava Calibri, velikost 12, pokončna usmerjenost,
 • razmik med vrsticami 1,15,
 • obojestranska poravnava besedila,
 • vsi robovi dokumenta naj bodo široki 2,5 cm (običajna nastavitev v programu),
 • brez uporabe glave ali noge dokumenta (brez logotipov).

UVODNI DEL PRISPEVKA

V besedilu najprej zapišite naslov prispevka, ime avtorja/-ev (ime, priimek), strokovni ali akademski naziv, institucijo, kjer je avtor zaposlen, in naslov elektronske pošte prvega avtorja prispevka.

Naslov prispevka naj kratko in jedrnato označi bistvene elemente vsebine prispevka. Vsebuje naj do 100 znakov.

Sledi naj povzetek v slovenščini (oz. v jeziku udeleženca) in v angleščini ter ključne besede za vsakim od povzetkov. Vsak od povzetkov naj obsega od 6 do 10 vrstic, ključnih besed pa naj bo od 3 do 5.

Priporočilo: Povzetek raziskovalnega poročila naj povzema namen dela, osnovne značilnosti raziskave, glavne izsledke in pomembne sklepe.

POGLAVJA IN NASLOVI

Razdelitev snovi v prispevku naj bo logična in razvidna.

Naslovi poglavij naj bodo v isti pisavi kot besedilo in enake velikosti črk. Tudi zamik črk in razmik med vrsticami naj bosta enaka. Pred in za naslovom pustite vrstico prostora. Besedilo naslova naj bo poravnano levo.

Naslovi naj bodo oblikovani sledeče:

 • naslovi poglavij z VELIKIMI KREPKO TISKANIMI ČRKAMI,
 • podpoglavij z malimi (krepkimi) črkami in
 • ostali podnaslovi z malimi ležečimi črkami.

Pomembno: Oštevilčenje naslovov bo uredil oblikovalec ob postavitvi zbornika, zato je pomembno, da sledite navodilom za oblikovanje naslovov.

Sprotne opombe naj bodo v besedilu zapisane pod črto na tekoči strani, oštevilčene zaporedno s številkami. Velikost pisave naj bo 10, razmik med vrsticami 1.

Avtorjem priporočamo, da posebno označevanje teksta s poševno (italic) ali krepko (bold) pisavo ter z VELIKIMI ČRKAMI uporabljajo čim redkeje ali pa sploh ne. Poševna pisava naj se uporablja npr. za poudarjene dele besedila: za označevanje dobesednih izjav raziskovanih oseb, za označevanje morebitnih slengovskih ali posebnih tehničnih izrazov itd.

SLIKE, TABELE, GRAFI IN SEZNAMI

Morebitno slikovno in/ali grafično gradivo (preglednice/tabele, grafični prikazi, sheme, ilustracije, slike, fotografije) naj bo v besedilo vključeno smiselno.

Slike, tabele, grafi in seznami naj bodo pripravljeni tako, da so razumljivi in pregledni, ne da bi jih morali še dodatno pojasnjevati in opisovati. V naslovu naj bo pojasnjeno, kaj posamezen element prikazuje, lahko so tudi dodana pojasnila za razumevanje, tako da bo razumljena brez branja preostalega besedila.

Bodite pozorni na kakovost slikovnih gradiv in resolucijo, v kateri so posneti oz. shranjeni.

Pomembno: Prosimo, da grafe in fotografije pošljete tudi v prvotni obliki, ne le kot del dokumenta.

Pomembno: Če boste priložili slikovno gradivo, na katerih je možno prepoznati osebe, vas prosimo, da ustrezno z zakonodajo pridobite njihovo privolitev za objavo.

Besedilo v tabelah in slikah naj bo manjše kot v navadnem besedilu, velikost 10.

Naslovi naj bodo napisani v enaki pisavi kot ostalo besedilo, postavljeni pa pri slikah spodaj, pri tabelah pa zgoraj.

Slike in tabele naj bodo oštevilčene zaporedno skozi celotno besedilo. Pri tem priporočamo, da si pomagate z orodjem v sklopu programa.

Pomembno: Pri slikovnem gradivu pod ilustracijo, sliko oz. fotografijo navedite tudi vir oz. ime in priimek avtorja/imetnika avtorskih pravic ter predhodno uredite pravice za objavo.

Pri seznamih naj bo celotno besedilo zamaknjeno za en zamik v desno (zamik enega tabulatorja). Med številko (1.) ali vrstično oznako (•) in besedilom pustite primeren razmik (običajno program uredi kar sam).

SEZNAM LITERATURE

Seznam literature naj bo ob koncu prispevka. Njegov naslov je Literatura in viri, oblikovan pa je po abecedi priimkov prvega avtorja vira, brez oštevilčenja ali vrstične oznake. Velikost pisave naj bo 10, razmik med vrsticami 1.

NAVAJANJE CITATOV, LITERATURE IN VIROV

Pri sklicih in oblikovanju seznama literature upoštevajte navodila glede na standard APA 7. Pomagate si lahko z vodičem Pedagoške fakultete UL, ki ga najdete na https://vodici.pef.uni-lj.si/subjects/guide.php?subject=apa7.

Prosimo vas, da citirate iz originalnih virov. Če ti niso dostopni, lahko izjemoma uporabite posredno citiranje. Navajajte le vire, katere v besedilu citirate, povzamete in/ali se v besedilu nanje sklicujete. Drugih virov ne pišite.

PRIMER OBLIKOVANJA PRISPEVKA:

SLOVENSKI NASLOV PRISPEVKA

 ANGLEŠKI NASLOV PRISPEVKA

dr. Ime Priimek

Institucija (npr. fakulteta, zavod, šola)

e-naslov

Povzetek: v obsegu od 6 do 10 vrstic

Ključne besede: do 5 ključnih besed oz. besednih zvez

Abstract

Keywords

UVOD/PRVI NASLOV

Podpoglavje

Nadaljnja podpoglavja

NADALJNJI NASLOVI

ZAKLJUČEK/ZAKLJUČNO POGLAVJE

Literatura in viri

Lektorsko pregledal: ime in priimek

SPREJEM PRISPEVKOV

Prispevki morajo biti jezikovno urejeni in slovnično ustrezni (lektorirani).

Prispevke po potrjeni prijavi aktivne udeležbe sprejemamo v elektronski obliki na naslov kongres@dvdds.si.

 RECENZIJA PRISPEVKOV

Vsak pisni prispevek pregledata dva recenzenta. Prispevki so enojno slepo recenzirani.

Avtorje pozitivno ocenjenih prispevkov programski odbor povabi, da za objavo pripravijo končne različice z upoštevanjem pripomb recenzentov.

Programski odbor si pridržuje pravico zavrniti prispevek, ki bi v večji meri odstopal od vsebine kongresa in zapisanih navodil.

OBJAVA PRISPEVKOV

Prispevki bodo objavljeni v zborniku kongresa, ki bo po kongresu javno dostopen na kongresni spletni strani.

AKTIVNA UDELEŽBA: PREDSTAVITEV PRISPEVKOV NA KONGRESU

Vsak prispevek na kongresu lahko predstavi samo avtor (in soavtor), in sicer na sekciji ali v obliki delavnice.

Predstavitev na sekciji: predstavitev prispevka (20 minut).

Delavnica:

Za delavnico imate na voljo 45 minut, prvih 7 minut je namenjenih teoretičnemu uvodu. Prosimo, da pripravite oris delavnice, ki ga oddate skupaj s prispevkom. Ta naj vsebuje vsaj naslednje informacije:

 • komu je delavnica namenjena (ciljna skupina),
 • največje število udeležencev delavnice,
 • (morebitna) priprava udeležencev na delavnico,
 • katere pripomočke potrebujete s strani programskega odbora,
 • teoretično ozadje delavnice v 5 stavkih (namen, temeljno sporočilo, pridobitev za udeležence),
 • vsebine in metode, ki bodo uporabljene na delavnici (uporabite vsaj 3 metode, npr. delo v paru, individualno delo, razprava v skupini, igra vlog, izkustvene vaje … ).

Programski odbor kongresa